İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji Politikası

Amacımız

İnsana, enerji kaynaklarına ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıyı arttırmak.


Hedefimiz

Güvenli tesis ve ekipmanlarla insan sağlığını güvenli kılıp, minimum doğal kaynak kullanımı ile çevreyi korumak.


Politikamız

İşyerimizde çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve iş yeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek, üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek çevresel etki için, güncel İSG, ÇYS ve EnYS mevzuatlarına ve diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve koruyucu ekipmanları bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı,  İş yerimizde iş kazası, meslek hastalığı ve çevresel etki doğurabilecek durum ve hareketleri, olası riskleri, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmayı,

Enerji verimli proseslerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,

Çevre, İSG ve Enerji yönetim sistemlerinde hedef ve amaçlara ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakların varlığı sağlamayı,

Sıfır iş kazası ve sürdürülebilir çevre için uygun teknolojileri kullanmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji konularında eğitmeyi ve bilinçlenmelerini sağlamayı,

Dokümante edilmiş Çevre, İSG, Enerji Yönetim Sistemini, belirlediği hedefleri ve belli periyotlarda gözden geçirmeyi,

Global gelişimi göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

İnci GS Yuasa Üst Yönetimi, bu politika çerçevesinde, Yönetim Sistemleri şartlarına tam olarak uyulacağını, tüm çalışanlar adına taahhüt eder.


Cihan ELBİRLİK
İcra Kurulu Direktörü

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Gaziler Caddesi
No:6 45030 Manisa / TÜRKİYE
444 5
AKÜ 258